Finansowanie

Finansowanie

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa POMIX RPLU.05.01.00-0089/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa POMIX”.
Wartość Projektu: 771 632, 63 PLN
Wartość dofinansowania: 408 198, 74 PLN
Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku.
Planowane efekty: Modernizacja oraz termomodernizacja budynku Wnioskodawcy, czego efektem będzie zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
https://pomix.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/pomix-dofinansowanie.jpg

Budowa instalacji OZE w POMIX RPLU 04.02.00-06-0432/20

https://pomix.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/pomix-dofinansowanie.jpg

Akademia menadżera MSP 2 Wparcie dla mikro małych i średnich firm woj mazowieckiego i lubelskiego. POWR.02.21.00-00-AM15/20

https://pomix.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/pomix-dofinansowanie.jpg

Ekspansja z zaawansowanymi usługami produkcyjnymi na rynki zagraniczne Wielkiej Brytanii oraz Niemiec przedsiębiorstwa POMIX POPW.01.02.00-06-0018/20

https://pomix.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/pomix-dofinansowanie.jpg

Ekspansja firmy POMIX oferującej zaawansowane usługi produkcyjne w zakresie elementów linii produkcyjnych na perspektywiczne rynki europejskie w postacie Francji i Hiszpanii POPW.01.02.00-06-0070/22

Tytuł projektu:

Ekspansja firmy POMIX S.C. oferującej zaawansowane usługi produkcyjne w zakresie elementów linii produkcyjnych na perspektywiczne rynki europejskie w postaci Francji i Hiszpanii

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  1. Pozyskanie nowych rynków zagraniczne w postaci Francji i Hiszpanii;
  2. Zwiększenie przychodów poprzez wzrost eksportu;
  3. Rozwój działalności i wzrost rozpoznawalności marki dzięki doświadczeniu nabytemu poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
  4. Wzrost przychodów ze sprzedaży, które umożliwią podejmowanie kolejnych działań inwestycyjnych i doradczych, zwiększających ekspansję zagraniczną przedsiębiorstwa,
  5. Pozyskiwanie nowych, zagranicznych kontaktów biznesowych, utrwalających obecność firmy na danych rynkach zagranicznych.

 

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 595 596,75 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 74/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 411 591,25 PLN (słownie: czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 25/100)

Termin realizacji:

07.11.2022 – 31.12.2023

https://pomix.com.pl/wp-content/uploads/2024/01/belka-pomix.png